;

Huntway AB:s INTEGRITETSPolicy

Huntway vill på ett tydligt och transparent sätt beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR. 

 

Huntway AB (org. nr. 556915-2837), Alvägen 62, 191 40 Sollentuna, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av bolaget och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Huntway är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på www.huntway.se och de sociala kanaler vi nyttjar för kommunikation med våra följare. På de sociala kanalernas konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar eller kan påverka publiceringen av. 

 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Det gäller: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också köphistorik och olika slags elektroniska identiteter, som t.ex. IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer. 

 

Hur samlas uppgifterna in?

 

Uppgifter i samband med beställningar och köp

 

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra åtagandet

 • Leverans av en beställd eller köpt vara. Detta inkluderar också avisering om leverans.
 • Identifikation och ålderskontroll.
 • Hantering av betalning (inkl. analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kredtiupplysningsföretag.)
 • Adresskontroll mot externa källor t.ex. Klarna, Paypal eller liknande.
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden. 

De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, betalningsuppgifter, orderinformation och vår korrespondens med dig. 

 

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

 

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss via kundtjänst, e-post, telefon eller på annat sätt. Förutom de uppgifter vi behöver för att kunna kommunicera med dig så är det uppgifter som du väljer att dela med dig av vid personlig kontakt och det kan handla om t.ex. storlek och hälsotillstånd.

 

Uppgifter som samlas in vid prenumeration av vårt nyhetsbrev

 

Om du väljer att prenumerera på Huntways nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. 

 

Uppgifter som samlas in vid tävling, sponsring och event

 

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra nedan:

 •  Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling som arrangeras av Huntway.
 • Kommunicera med deltagare innan och efter ett event eller sponsring (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).
 • Identifiera deltagaren. 
 • Utse vinnare och förmedla vinster.

 

Uppgifter som vi samlar in vid dessa tillfällen kan vara namn, ålder, kontaktuppgifter, uppgifter lämnade i tävlingsbidrag eller utvärdering av event. 

 

Rättslig grund till behandling av personuppgifter

Huntway behandlar dina personuppgifter lagenligt. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part. Det är en rättslig förpliktelse alternativt ett berättigat intresse (beroende på kontaktart) av uppgifterna eftersom de är nödvändiga för att tillgodose vårt gemensamma avtal.

 

Data sparas för en tid om 36 månader efter kontakt/köp för att kunna erbjuda en bra kundservice och för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. 

 

Vid nyhetsbrev och utskick används uppgifter som sparas så länge som du väljer att fortsätta ta emot utskicken. Det finns alltid med en länk där du kan be om att bli avregistrerad. 

 

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. 

 

Hantering av personuppgifter

Huntway använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att kunna identifiera dig och ditt köp. Vi använder kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig och vi kan komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hjälpa dig att besvara dina frågor.

 

Vi använder dina personuppgifter för att skicka boknings- och leveransbekräftelse. Vi använder även dina kontaktuppgifter när vi ber om feedback på vår service så att vi kan utvärdera och förbättra vårt företag. Dina kontaktuppgifter används även av logistikbolagen som kontaktar dig när ditt paket finns färdigt att hämta upp. 

 

Vi använder dina personuppgifter när vi skickar faktura eller betalningspåminnelser.

 

Organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter

Huntway vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om inbyggt dataskydd. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

 

Våra säkerhetsrutiner uppdaterar i takt med at tekniken utvecklas och förbättras. 

 

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Om du har frågor om hur vi arbetar med GDPR kontakta gärna info@huntway.se och märk brevet med ”GDPR”.

 

Utlämning av personuppgifter

Vi använder Apple- och Microsoft officeprodukter för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av de leverantörer som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av leverantörerna i molntjänster.

 

Huntway använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i verksamheten. Vissa system är installerade lokalt hos oss, andra system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören, i dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

 

Interna system

Vi hanterar personuppgifter i vårt e-handelssystem och kundtjänstsystem. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras. 

 

Webbanalysföretag

Huntway använder externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framförallt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå. 

 

Betallösningar

Vi använder externa leverantörer för att hantera betalningar. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adresser och betalningsinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster du har beställ från oss. 

 

Leverantörer av transporttjänster

För vi ska kunna leverera de varor du har beställt och köpt hos oss använder vi oss av underleverantörer och avtalspartners. Vi behöver lämna personuppgifter som adress och kontaktuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras. 

 

Dina rättigheter

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på huntway.se och i kontakt med vår personal. 

 

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och uppgöra med den behandling som omfattades av samtycket.

 

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

 

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan skriftligen ansöka om detta. Observera att du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, det räcker alltså inte med ett e-post.  

 

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifter om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering. 

 

 

Cookies

Vi använder oss av cookies för att leverera en bättre service till våra besökare på webbsidan. Detta kan exempelvis hjälpa oss att förbättra vår webbsida eller genom att skräddarsy budskap/reklam för att bättre kunna motsvara våra besökares intressen och preferenser 

Cookies är digitala informationspaket som webbsidan lagrar i din webbläsare. Den använda cookien kan inte identifiera dig som person utan känner endast igen enheten som du använder för att surfa med (din dator, surfplatta eller mobiltelefon). En cookie är inte ett program och innehåller inga virus. Dessa cookies kan raderas i dina internetinställningar.

Huntway använder sig av cookies från exempelvis Google Analytics samt cookies från annonseringstjänsterna Google AdWords och Adroll. Du kan själv ställa in hur din webbläsare hanterar cookies i dina internetinställningar. (Observera dock att detta gör det omöjligt att genomföra ett köp på webbsidan samt försvårar många av dina aktiviteter på internet).

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies,
 • vad dessa cookies används till och
 • hur cookies kan undvikas

Du Du kan läsa mer om cookies hos PTS (Post och Telestyrelsen).

 

Klagomål
Om du anser att Huntway bryter mot GDPR kan du vända dig till Datainstpektionen, som är ansvarig för tillsyn enligt gällande dataskyddslagstiftning.